Algemene voorwaarden VANDESTOEP
1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van VANDESTOEP. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VANDESTOEP. Op verzoek zenden wij u een elektronisch exemplaar

1.2 Indien nadrukkelijk aangegeven kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten

1.3 Onder ‘klant’ wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VANDESTOEP in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan

1.4 Door het gebruik van de webshop van VANDESTOEP en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite

1.5 VANDESTOEP behoudt zich hetrecht voor haar algemene voorwaarden en leverings-en betalingsvoorwaarden te wijzigen

1.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VANDESTOEP erkend

2 Prijzen

2.1 Alle prijzen van producten op de site zijn in EURO`s en inclusief 19% BTW maar exclusief kosten van verzenden en cadeauverpakking. Dit geldt ook voor aanbiedingen

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

3 Betalingen 

3.1 Betaling van adviesdiensten en stylingopdrachten dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen

3.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door VANDESTOEP bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien VANDESTOEP haar vordering uitbesteedt aan een incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van VANDESTOEP om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VANDESTOEP gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VANDESTOEP

4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en na ontvangst van betaling

4.2 VANDESTOEP garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties

4.3 Alle op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend

4.4 VANDESTOEP stelt alles in het werk om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Als de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, informeert VANDESTOEP de klant daarover binnen 1 week na plaatsing van de bestelling. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.5 De bestelingen worden verstuurd met TNT. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld

4.6 Als VANDESTOEP de bestelling heeft aangeboden bij de verzender (TNT) gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over

5 Zichttermijn / beroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan VANDESTOEP heeft teruggezonden, is de koop een feit

5.2 De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij VANDESTOEP. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende labels/documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Als de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VANDESTOEP er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant

5.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • speciale aanbiedingen (koopjes); producten die zijn afgeprijsd zijn niet te ruilen
  • goederen die op bestelling en volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

VANDESTOEP volgt de wetgeving van het consumentenrecht ter zake Kopen op Afstand.

6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1 VANDESTOEP garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product

6.2 De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. De garantietermijn van VANDESTOEP komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door VANDESTOEP overgenomen. VANDESTOEP is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken

6.3 De klant is verplicht de geleverde bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan VANDESTOEP) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan VANDESTOEP. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 weken na levering aan VANDESTOEP schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende labels/documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen

6.4 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. VANDESTOEP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer

6.5 Indien klachten van de klant door VANDESTOEP gegrond worden bevonden, zal VANDESTOEP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VANDESTOEP en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van VANDESTOEP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) de klant jegens VANDESTOEP in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VANDESTOEP en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

7 Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. VANDESTOEP zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

7.2 Aanbiedingen van VANDESTOEP gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VANDESTOEP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 VANDESTOEP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8 Privacy / gebruik gegevens

8.1 VANDESTOEP respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De gegevens die u aan VANDESTOEP verstrekt zullen -zonder wettige redenen- conform de West Persoonsregistratie op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven. De gegevens kunnen door VANDESTOEP alleen worden gebruikt om aankopen te versturen (adresgegevens) en u op de hoogte te houden. Als VANDESTOEP uw gegevens op andere wijze wil gebruiken, wordt u hiervan eerst van op de hoogte gesteld

8.2 Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in het klantenbestand van VANDESTOEP. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt en/of worden verwijderd. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn

9 Afbeeldingen en specificaties 9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VANDESTOEP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10 Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen VANDESTOEP en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door VANDESTOEP op haalbaarheid is beoordeeld

10.2 VANDESTOEP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling

10.3 De administratie van VANDESTOEP geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is

11 Overmacht

11.1 VANDESTOEP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VANDESTOEP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht

11.3 VANDESTOEP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VANDESTOEP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen

11.4 Indien VANDESTOEP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

12 Eigendoms-voorbehoud

12.1 Eigendom van alle door VANDESTOEP aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij VANDESTOEP zolang de klant de vorderingen van VANDESTOEP uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van VANDESTOEP wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door VANDESTOEP geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VANDESTOEP of een door VANDESTOEP aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VANDESTOEP haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht VANDESTOEP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VANDESTOEP

13 Elektronische communicatie 13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en VANDESTOEP (dan wel door klant ingeschakelde derden), is VANDESTOEP niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van VANDESTOEP
14 Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VANDESTOEP en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij VANDESTOEP er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15 Strijdigheid

15.1 Als één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met VANDESTOEP in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VANDESTOEP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.